കേരള ലോട്ടറി ഫലം keralalotteries.com ( 22 December 2021 Live Update) Kerala Lottery Result Today Akshaya AK 529 – Check Kerala Akshaya AK 529 Lottery Result Today [ 22.12.2021] Out Manorama. കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം ഇന്ന് തത്സമയ അപ്ഡേറ്റുകൾ:

If you’re looking ahead to the Kerala Lottery Result to be launched, then you could test the end result from this page. The Kerala State Lotteries Department will launch the Kerala Lottery Result as standard until three pm these days. Today Kerala Lottery Akshaya AK 529 Result is to be launched. Kerala Lottery Akshaya AK 529 1st prize winner gets Rs. 70 Lakh.

Kerala State Lotteries Department pronounces the Kerala lottery end result on its legit internet site. The fortunate draw for the Kerala Akshaya AK 529 lottery end result for twenty second December 2021 is out. Kerala Lottery Result may be to be had these days at three PM. Each price price tag fees Rs 40. A direct hyperlink to test Kerala Lottery Result is likewise given on the stop of this page. The direct hyperlink given underneath will assist in checking Kerala Lottery Akshaya AK 529 Result.

If you need to realize these days’s Kerala Lottery Result, then www.iiwbr.org is the fine platform to test Kerala Lottery Results. The Kerala Lottery Result is up to date immediately in this page, in fact, it’s miles the quickest platform for Kerala Lottery Results.

Kerala Lottery Result

Contents [hide]

1 Kerala Lottery Akshaya AK 529 Result:
2 Kerala Lottery Result Today [ 22.12.2021]:
2.1 Winning Ticket Numbers of Today Akshaya AK 529 [ 22.12.2021]
2.1.1
2.2 Kerala AK 529 Lottery Result Prize Details
three How to Check Kerala Lottery Result?
four Kerala Lottery Result [കേരള ലോട്ടറി ഫലം] FAQs:
Kerala Lottery Akshaya AK 529 Result:

Kerala Lottery Result Today 22.12.2021 – Overview
Lottery Name Kerala Lottery
Draw Code AK 529
Draw Name Akshaya AK 529
First Prize Rs.75,00,000
Kerala Lottery AK 529 Result Date 22.12.2021
Akshaya AK 529 Result Time three PM
Result Status To be out Soon
Kerala Lottery Result Official Website www.keralalotteries.com

Lotteries withinside the kingdom of Kerala are a wonderful manner for humans to attempt their success and win big quantities of cash. The kingdom authorities has additionally identified the Kerala lottery withinside the kingdom. A specific enthusiasm is visible a few of the humans concerning the lottery withinside the kingdom of Kerala.

Thousands of lottery price price tag counters are open withinside the kingdom and lakhs of tickets are offered each day. In India, a lottery is banned besides in a few states. There are most effective thirteen states wherein the lottery is legally identified. The kingdom of Kerala is likewise the kingdom wherein it’s miles criminal to attract lotteries.

Kerala Lottery Result Today [ 22.12.2021]:

Kerala Lottery Result [കേരള ലോട്ടറി ഫലം]
Akshaya ( AK 529) 22/12/2021 View
Refresh

Lottery/DrawNo Draw Date View
STHREE-SAKTHI(SS-292) 21/12/2021 View
WIN-WIN(W-647) 20/12/2021 View
KARUNYA(KR-528) 18/12/2021 View
NIRMAL(NR-255) 17/12/2021 View
KARUNYA PLUS(KN-399) 16/12/2021 View
Wait a even as. Kerala AK 529 Lottery Result goes to be launched shortly.

കുറച്ചു നേരം കാത്തിരിക്കൂ. കേരള AK 529 ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും.

Winning Ticket Numbers of Today Akshaya AK 529 [ 22.12.2021]
1st Prize- Rs.75,00,000/-
AD 674413

Consolation Prize- Rs. 8,000/ :

AA 674413 AB 674413
AC 674413 AE 674413
AF 674413 AG 674413
AH 674413 AJ 674413
AK 674413 AL 674413 AM 674413

second Prize- Rs.five,00,000/-

.
AM 399581

third Prize- Rs.100000/-

AA 114781
AB 488052
AC 355524
AD 799176
AE 760196
AF 719546
AG 845872
AH 807516
AJ 570271
AK 764647
AL 357473
AM 925072
4th Prize- Rs. 5000/-
3221 3926 7716 9980 9415 0547 6443 9128 2346 9229 7929 4361 6399 0667 9417 5948 1409 1774

fifth Prize- Rs. 2000/-
2490 2975 4662 4971 5283 6561 7361

sixth Prize- Rs. 1000/-
0511 0811 1391 1463 1475 1589 2614 2929 3298 3420 3427 3901 4017 4642 4867 5006 5032 6279 6442 6821 7070 7744 7824 8329 8738 8852

seventh Prize – Rs.500/-
0122 0252 0756 0850 1131 1242 1457 1480 1583 1657 1679 1903 1947 2014 2057 2198 2221 2500 2670 2810 2846 3202 3253 3313 3347 3473 3876 3893 4152 4422 4534 4547 4564 5049 5315 5453 5897 6157 6259 6265 6479 6699 6711 6785 6831 6943 7099 7182 7336 7587 7613 7727 7850 7890 7898 8133 8180 8418 8466 8644 8812 8840 8891 9143 9266 9272 9413 9734 9769 9891 9977
eighth Prize – Rs.100/-
0108 0195 0215 0250 0651 0659 0704 0720 0743 0977 1047 1058 1218 1397 1410 1440 1490 1607 1634 1665 1669 1676 1754 1819 1826 1880 1910 2255 2279 2300 2328 2335 2372 2525 2552 2594 2685 2783 2923 2925 2961 3228 3279 3401 3454 3531 3534 3597 3786 3961 3971 4209 4241 4353 4384 4506 4533 4575 4606 4758 4781 4813 4982 5030 5073 5333 5342 5801 5803 5917 6134 6195 6266 6312 6383 6419 6573 6607 6620 6751 6813 6908 6939 6997 7001 7035 7061 7074 7329 7343 7466 7566 7601 7757 7779 7866 7884 7947 7974 8028 8032 8059 8370 8394 8397 8416 8434 8550 8749 8873 8877 8886 8892 8965 9086 9257 9264 9379 9445 9448 9555 9847 9965

Those who had sold tickets for Akshaya AK 529 can go to the legit internet site to test the Kerala lottery outcomes. In these days’s fortunate draw, the primary prize winner gets Rs eighty lakh, even as the second one prize winner gets Rs five lakh and the 0.33 prize winner gets Rs 1 lakh. The comfort prize is Rs.8000.
Kerala AK 529 Lottery Result Prize Details
Prize Amount
1st Rs. 70,00,000
Consolation Prize Rs. 8,000
second Rs.five,00,000
third Rs.1,00,000
4th Rs. 5000
fifth Rs. 2000
sixth Rs. 1000
seventh Rs. 500
eighth Rs. 100
The weekly lottery scheme withinside the kingdom is being run with the aid of using the Kerala State Lotteries Department. Under this scheme, a lottery draw is drawn each day besides on Sundays. During this Kerala Weekly Lottery Win Win (WN) draw on Monday, Sreetri Sakthi (SS) draw on Tuesday, Akshay (AK) draw on Wednesday, Karuna Plus (KN) draw on Thursday, Akshaya (NR) draw on Friday and The Akshaya (KR) draw takes location on Saturday. There isn’t anyt any draw on Sunday.

How to Check Kerala Lottery Result?

Kerala Lottery is a identified lottery run with the aid of using the Kerala State Lotteries Department. State Lotteries Department releases specific lotteries outcomes each day. If you need to test these days’s Kerala lottery end result then you could do it with the aid of using following the stairs given underneath. Apart from this, the today’s outcomes numbers also are up to date each day in this page.

Firstly go to the legit internet site of Kerala State Lotteries Department

In the Result View phase of the primary menu, click on at the Result hyperlink.
Now the Latest Lottery Draw Results phase will open in the front of you
Click at the date for that you need to test the end result.

Kerala Lottery Result PDF will open.
Now you could suit your price price tag variety with the given numbers.

Kerala Lottery Result [കേരള ലോട്ടറി ഫലം] FAQs:

How to test Kerala Lottery Result?

Kerala Lottery Results may be checked at the legit internet site of Kerala State Lotteries. Apart from this, each day end result updates also can be visible in this page.

Which lottery of Kerala lottery may be posted these days?

Today the end result of Kerala Lottery Akshaya AK 529 may be launched.

When is the Kerala Lottery Result posted?

Kerala Lottery Result is posted each day at three PM.

CategoriesLottery Result

IMPORTANT ARTICLES FOR YOU

Shillong Teer Result Today 22-12-2021 : Meghalaya Teer Results Live List

Juwai Teer Result Today 22 12 2021 – TEER Result List

Nagaland State Lottery Sambad Result 22.12.2021 Winner List